Huurvoorwaarden Les Coquelicots

Aanbetaling

1. Na ondertekening van dit contract zal de huurder aan verhuurder een aanbetaling van 30% betalen. Het resterende bedrag van de huursom zal binnen de in het huurcontract vermelde termijnen worden betaald.

Borgsom

2. Na ondertekening van dit contract zal de huurder aan verhuurder een borgsom van € 100 betalen.
3. De borgsom wordt onder aftrek van verhaal van eventuele schade en na retourzending van huissleutels binnen 7 dagen na ontvangst van de sleutels aan de huurder gerestitueerd.

Toeristenbelasting

4. De huurder is verplicht de opgelegde toeristenbelasting te betalen. Deze bedraagt € 1,10 per nacht per volwassene.

Rechten en plichten verhuurder

5. Verhuurder verplicht zich het vakantiehuis op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat op te leveren.
6. Verhuurder is gebonden aan het contract na ontvangst van de aanbetaling, de toeristenbelasting en de borgsom

Rechten en plichten van de huurder

7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden te huur of gebruik afstaan. Er mogen niet meer personen gebruik maken van het huis dan in het contract is overeengekomen.
8. Huurder meldt klachten over de staat waarin het vakantiehuis is aangetroffen zo spoedig mogelijk aan de verhuurder.
9. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig en proper bewonen. Schade(n) door het toedoen van personen die het huis tijdelijk bewonen zal door de huurder zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de verhuurder. Tevens geldt dit voor vermissing van goederen behorende bij het huis.
10. Huurder meldt direct na thuiskomst in Nederland de onder punt 8 en 9 geconstateerde klachten aan de verhuurder.
11. Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het vakantiehuis en zijn omgeving schoon te maken en in goede staat af te leveren.
12. Huisdieren mogen alleen worden meegebracht na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
13. Huurder draagt zelf zorg voor het meebrengen van linnengoed.

Algemeen

14. De terbeschikkingstelling van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging van de sleutels, op welke wijze dat geschiedt wordt nader afgesproken
15. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen en op het huurcontract worden vermeld.
16. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden zou bieden.

Ontbinding

17. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat
ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
a) indien bij de aanvang van de huurperiode de volledige hoofdsom niet is voldaan
b) indien de huurder het gehuurde voortijdig verlaat
c) indien de huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk nakomt.

Annulering

18. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende
annuleringskosten in rekening gebracht:
a) tot 8 weken voor de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingbedrag.
b) Bij annulering vanaf 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het volledige factuurbedrag
c) Indien de huurder andere huurders voordraagt voor de door hem vastgelegde periode, dan brengt de verhuurder 50 Euro administratiekosten in rekening.

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

L. ter Heide en B. Hollak
De Weidenweg 55 7963 SN Ruinen, telefoon 06-57339893 E-mail: lterheide27@gmail.com